Η θεωρία των συστημάτων εφαρμόζεται και σε ευρύτερα συστήματα, όπως σε σχολεία, εταιρείες, συλλόγους, κοινότητες, οργανισμούς. Η συμβουλευτική που βασίζεται σε αυτή τη θεώρηση, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο υποστήριξης, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του συστήματος να ορίσουν δυσλειτουργικές καταστάσεις που τους απασχολούν και να αναζητήσουν πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Ο συστημικός σύμβουλος παρατηρεί τη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται, τους ιδιαίτερους τρόπους επικοινωνίας , τις ιστορίες που λέγονται στο πλαίσιο του συστήματος και τις αλληλεπιδράσεις μέσα σε αυτό. Σε άμεση συνεργασία με τα μέλη του συστήματος, προσπαθεί να αναδείξει τις υγιείς δυνάμεις που διαθέτει το σύστημα, τις μεθόδους που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στο παρελθόν στην διαχείριση κρίσεων, τις ιδιαίτερες δεξιότητες των συμμετεχόντων. Συμβάλλοντας στην ενεργοποίηση των δυνάμεων αυτών, διευκολύνει τόσο τη διευθέτηση των σχέσεων, συγκρούσεων ή εντάσεων που διατηρούν τις προβληματικές καταστάσεις, όσο και το σχεδιασμό ενός λειτουργικού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του να αξιοποιούν τις προσωπικές ικανότητές τους και να αλληλεπιδρούν με πιο αποτελεσματικούς τρόπους.