Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της συμβουλευτικής αποτελεί η Επαγγελματική Συμβουλευτική, που αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του και καθόλη τη διάρκεια της ζωής του και σχετίζεται με την αυτογνωσία και τη λήψη απόφασης για την επιλογή επαγγέλματος. Τις τελευταίες δεκαετίες εκτιμάται ότι οι εργαζόμενοι θα αλλάζουν επάγγελμα αρκετές φορές στη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι και τα προσόντα τους θα αλλάζουν και θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας καλύπτει τόσο την προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή όσο και την άσκηση ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή την αλλαγή δραστηριότητας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τους ανθρώπους να σκεφτούν για τις φιλοδοξίες, τα συμφέροντα, τα προσόντα και τις ικανότητες τους. Αυτό τους βοηθά να κατανοήσουν την αγορά εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα, και να τα συνδέσουν με αυτά που γνωρίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε μαθητές και νεαρούς ενήλικες

Η επιλογή επαγγέλματος και αντίστοιχης εκπαίδευσης είναι μια διαδικασία που έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου όπου διερευνώνται η προσωπικότητα, οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους με σκοπό να προσδιοριστούν η κατεύθυνση σπουδών και τα τμήματα του εκπαιδευτικού συστήματος που μπορούν να ακολουθήσουν. Απευθύνεται επίσης και σε φοιτητές/ σπουδαστές που επιζητούν είτε μεταπτυχιακές σπουδές, είτε άλλο επάγγελμα και ειδίκευση. Χορηγούνται Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές/ σπουδαστές και ποικίλα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση σπουδών και επαγγελμάτων ή/και και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε ενήλικες

Στις μέρες μας, οι ενήλικες να νιώθουν όλο και συχνότερα την ανασφάλεια όχι μόνο στο να βρουν εργασία αλλά και να τη διατηρήσουν. Επομένως, θα πρέπει να οπλίζονται με δεξιότητες τέτοιες ώστε να αντιμετωπίζουν τις διάφορες προκλήσεις που θα χρειαστούν στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους και στο να χτίζουν τη σταδιοδρομία τους με προοπτική.

Η επαγγελματική συμβουλευτική για ενήλικες στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων για τη λήψη αποφάσεων, στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ωριμότητας και στην αύξηση της απόδοσης στην εργασία και της ικανοποίησης από αυτήν. Ενδεικτικά, παρέχεται υποστήριξη σε θέματα:

Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και συναισθηματικής νοημοσύνης, ανάπτυξη δεξιοτήτων εύρεσης εργασίας, πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας, βοήθεια συμπλήρωσης αιτήσεων, βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, εργασιακού άγχους, επαγγελματικής εξουθένωσης, διαχείρισης των συγκρούσεων, αντιμετώπισης των στερεοτύπων σε εργασιακό περιβάλλον.

Χορηγούνται Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για ενήλικες και ποικίλα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση εκπαίδευσης, επαγγελμάτων και στην αλλαγή σταδιοδρομίας.